Pages

UP 13. टूण्डला-आगरा

UP 13. टूण्डला-आगरा

कुल लम्बाई: 34 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 10
कुल फोटो: 4
...
राज्य: उत्तर प्रदेश-10
जोन: उत्तर मध्य-10
डिवीजन: इलाहाबाद-1, आगरा-9

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1टूण्डला जंTDL166.878उत्तर प्रदेशउत्तर मध्यइलाहाबाददिल्ली लाइन | कानपुर लाइन
2एत्मादपुरETUE166.297उत्तर प्रदेशउत्तर मध्यआगरा
3कुबेरपुरKBP167.646उत्तर प्रदेशउत्तर मध्यआगरा
4छलेसरCHLR162.384उत्तर प्रदेशउत्तर मध्यआगरा
5यमुना ब्रिजJABउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यआगरा
6आगरा शहरAGAआगराउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यआगरा
7राजा की मण्डीRKMआगराउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यआगरादिल्ली लाइन
8आगरा छावनी जंAGCआगराउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यआगराझांसी लाइन
9आगरा किलाAFआगराउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यआगरा
10ईदगाह आगरा जंIDH165.25आगराउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यआगराबयाना लाइनबांदीकुई लाइन

No comments:

Post a Comment