Pages

UP 07. बरेली-चन्दौसी-अलीगढ

UP 07. बरेली-चन्दौसी-अलीगढ

कुल लम्बाई: 168 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 27
कुल फोटो: 2
...
राज्य: उत्तर प्रदेश-27
जोन: उत्तर-24, उत्तर मध्य-3
डिवीजन: मुरादाबाद-24, इलाहाबाद-3

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1बरेली जंBE168.60बरेलीउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबादमुरादाबाद लाइन | लखनऊ लाइन | भोजीपुरा लाइन
2रामगंगा ब्रिजRGBबरेलीउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबादकासगंज लाइन
3बशारतगंजBTG164.4बरेलीउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
4निसोईNSU167.68बरेलीउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
5आंवलाAO169.975बरेलीउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
6रेवती बहोडा खेडाRBK174.39बरेलीउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
7करेंगीKEG176.925उत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
8दबतराDUB179.2बदायूंउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
9पुरवा खेडाPRKE179.8बदायूंउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
10आसफपुरAFRबदायूंउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
11सिसरकाSSKA185.365उत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
12चन्दौसी जंCH188.725मुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबादमुरादाबाद लाइन
13मझौला हाल्टMJHLमुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
14बहजोईBJ184.76मुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
15पाठकपुरPHXमुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
16धनारीDN183.09बदायूंउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
17भकरौलीBHKL182.61बदायूंउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
18बबरालाBBA183.13बदायूंउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
19राजघाट नरौराRG186.26बुलन्दशहरउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
20डिबाईDIB184.11बुलन्दशहरउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
21धरमपुर हाल्टDMPR183.89बुलन्दशहरउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
22अतरौली रोडAUR184.02अलीगढउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
23गोधा हाल्टGDHA184.05अलीगढउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
24सुनामई हाल्टSUNM184.05अलीगढउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
25हरदुआगंजHGJअलीगढउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यइलाहाबाद
26मंजूरगढीMZGIअलीगढउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यइलाहाबाद
27अलीगढ जंALJN185.851अलीगढउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यइलाहाबाददिल्ली लाइन | कानपुर लाइन

No comments:

Post a Comment