Pages

UP 05. मुरादाबाद-चन्दौसी

UP 05. मुरादाबाद-चन्दौसी

कुल लम्बाई: 44 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 9
कुल फोटो: 1
...
राज्य: उत्तर प्रदेश-9
जोन: उत्तर-9
डिवीजन: मुरादाबाद-9

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1मुरादाबाद जंMB193.23मुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाददिल्ली लाइन | नजीबाबाद लाइन | बरेली लाइन | रामनगर लाइन
2मछरियाMCV192.651मुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
3फरहेदी हाल्टFRD192.650मुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
4कुन्दरकीKDमुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
5राजा का सहसपुर जंRJK192.940मुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबादसम्भल लाइन
6जरगांवJRJमुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
7कुआखेडा हाल्टKZS191.895मुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
8गुमथलGTF191.885मुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाद
9चन्दौसी जंCH188.725मुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबादबरेली लाइन | अलीगढ लाइन

No comments:

Post a Comment