Pages

UP 01. गाजियाबाद-मेरठ-सहारनपुर

UP 01. गाजियाबाद-मेरठ-सहारनपुर

कुल लम्बाई: 161 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 24
कुल फोटो: 16
...
राज्य: उत्तर प्रदेश-24
जोन: उत्तर-24
डिवीजन: दिल्ली-23, अम्बाला-1

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्यनक्शा
1गाजियाबाद जंGZB211.997गाजियाबादउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्लीदिल्ली लाइन [2]
नई दिल्ली लाइन [DL01]
अलीगढ लाइन [2]
मुरादाबाद लाइन [3]
2नया गाजियाबादGZN213.61गाजियाबादउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
3गुलधरGUH215.42गाजियाबादउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
4दुहाई हाल्टDXH217.01गाजियाबादउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
5मुरादनगरMUD218.14गाजियाबादउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
6मोदीनगरMDNR216.19गाजियाबादउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
7मोहिउद्दीनपुरMUZमेरठउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
8परतापुरPRTPमेरठउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
9मेरठ सिटी जंMTC224.34मेरठउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्लीहापुड लाइन [UP03]
10मेरठ छावनीMUT224.6मेरठउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
11पावली खासPQYमेरठउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
12दौरालाDRLAमेरठउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
13सकौती टाण्डाSKFमेरठउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
14खतौलीKATमुजफ्फरनगरउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
15मंसूरपुरMSP241.11मुजफ्फरनगरउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
16जडौदा नाराJDW249.3मुजफ्फरनगरउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
17मुजफ्फरनगरMOZमुजफ्फरनगरउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
18बामनहेडीBMHR247.9मुजफ्फरनगरउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
19रोहाना कलांRNAमुजफ्फरनगरउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
20देवबन्दDBD254.5सहारनपुरउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
21तलहेडी बुजुर्गTHJ259.10सहारनपुरउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
22नागलNGL265.70सहारनपुरउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्ली
23टपरी जंTPZ272सहारनपुरउत्तर प्रदेशउत्तरदिल्लीशामली लाइन [UP02]
24सहारनपुर जंSRE275.05सहारनपुरउत्तर प्रदेशउत्तरअम्बालामुरादाबाद लाइन [4]
अम्बाला लाइन [4]

No comments:

Post a Comment