Pages

UK 02. मुरादाबाद-काशीपुर-रामनगर

UK 02. मुरादाबाद-काशीपुर-रामनगर

कुल लम्बाई: 78 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 13
कुल फोटो: 6
...
राज्य: उत्तर प्रदेश-8, उत्तराखण्ड-5
जोन: उत्तर-2, पूर्वोत्तर-11
डिवीजन: मुरादाबाद-2, इज्जतनगर-11

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1मुरादाबाद जंMB193.23मुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबाददिल्ली लाइन | नजीबाबाद लाइन | चन्दौसी लाइन
2कटघर जंKGF197.27मुरादाबादउत्तर प्रदेशउत्तरमुरादाबादबरेली लाइन
3गोटGOTमुरादाबादउत्तर प्रदेशपूर्वोत्तरइज्जतनगर
4सेहलSEWमुरादाबादउत्तर प्रदेशपूर्वोत्तरइज्जतनगर
5पीपलसानाPLSमुरादाबादउत्तर प्रदेशपूर्वोत्तरइज्जतनगर
6जालपुर हाल्टJLQमुरादाबादउत्तर प्रदेशपूर्वोत्तरइज्जतनगर
7रोशनपुरRHN204मुरादाबादउत्तर प्रदेशपूर्वोत्तरइज्जतनगर
8पदिया नगला हाल्टPAQमुरादाबादउत्तर प्रदेशपूर्वोत्तरइज्जतनगर
9अलीगंजALJ217.70ऊधमसिंह नगरउत्तराखण्डपूर्वोत्तरइज्जतनगर
10काशीपुर जंKPV235ऊधमसिंह नगरउत्तराखण्डपूर्वोत्तरइज्जतनगरलालकुआं लाइन
11गौशालाGWSऊधमसिंह नगरउत्तराखण्डपूर्वोत्तरइज्जतनगर
12पीरुमदाराPRMनैनीतालउत्तराखण्डपूर्वोत्तरइज्जतनगर
13रामनगरRMR330नैनीतालउत्तराखण्डपूर्वोत्तरइज्जतनगर

No comments:

Post a Comment