Pages

RJ 25. धौलपुर-मोहारी-तांतपुर/सिरमथरा

RJ 25. धौलपुर-मोहारी-तांतपुर/सिरमथरा

कुल लम्बाई: 89 किमी (नैरो गेज)
कुल स्टेशन: 12
कुल फोटो: 5
...
राज्य: राजस्थान-11, उत्तर प्रदेश-1
जोन: उत्तर मध्य-12
डिवीजन: झांसी-12

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1धौलपुर जंDHO174.710धौलपुरराजस्थानउत्तर मध्यझांसीआगरा लाइन | झांसी लाइन
2नूरपुराNPHधौलपुरराजस्थानउत्तर मध्यझांसी
3गढी सांदराGISधौलपुरराजस्थानउत्तर मध्यझांसी
4सूरोथीSRTEधौलपुरराजस्थानउत्तर मध्यझांसी
5बारीBARIधौलपुरराजस्थानउत्तर मध्यझांसी
6मोहारी जंMHF204.520धौलपुरराजस्थानउत्तर मध्यझांसी
7बसेडीBEDधौलपुरराजस्थानउत्तर मध्यझांसी
8बगथरBFGधौलपुरराजस्थानउत्तर मध्यझांसी
9तांतपुरTPOआगराउत्तर प्रदेशउत्तर मध्यझांसी
10रनपुराRNB210.304धौलपुरराजस्थानउत्तर मध्यझांसी
11आंगईAGE237.720धौलपुरराजस्थानउत्तर मध्यझांसी
12सिरमथराSRMT247.540धौलपुरराजस्थानउत्तर मध्यझांसी

No comments:

Post a Comment