Pages

RJ 18. पुष्कर-अजमेर-चित्तौडगढ

RJ 18. पुष्कर-अजमेर-चित्तौडगढ

कुल लम्बाई: 217 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 31
कुल फोटो: 30
...
राज्य: राजस्थान-31
जोन: उत्तर पश्चिम-29, पश्चिम-2
डिवीजन: अजमेर-29, रतलाम-2

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1पुष्करPUHT473.93अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
2बूढा पुष्करBPKH
अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
3माकडवाडीMKWI490.34अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
4मदार जंMDJN493.615अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेरजयपुर लाइन
5अजमेर जंAII481.89अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेरमारवाड लाइन
6आदर्श नगरAHO474.37अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
7हटूंडीHTD487.03अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
8लच्छीपुराLAC471.599अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
9राजोसीROS460.45अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
10नसीराबादNSD429.11अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
11झडवासाJWS416.88अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
12बान्दनवाडाBDW418.23अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
13सिंगावलSGW437.79अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
14मोखमपुराMAKH418.37अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
15बिजय नगरBJNR404.41अजमेरराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
16गुलाबपुराGBP403.60भीलवाडाराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
17रूपाहेलीRPI406.00भीलवाडाराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
18भोजरासBHASभीलवाडाराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
19सरेरीSSR433.50भीलवाडाराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
20रायला रोडRLR437.11भीलवाडाराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
21लाम्बियाLMA442.77भीलवाडाराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
22धुवालाDWLभीलवाडाराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
23मांडलMDLभीलवाडाराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
24भीलवाडाBHLभीलवाडाराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
25मण्डपियाMDPAभीलवाडाराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
26हमीरगढHMG415भीलवाडाराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
27सोनियानाSNIAचित्तौडगढराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
28गंगरारGGRचित्तौडगढराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
29डेटDETचित्तौडगढराजस्थानउत्तर पश्चिमअजमेर
30चन्देरिया जंCNA409चित्तौडगढराजस्थानपश्चिमरतलामकोटा लाइन
31चित्तौडगढ जंCOR403.24चित्तौडगढराजस्थानपश्चिमरतलामउदयपुर लाइनरतलाम लाइन

No comments:

Post a Comment