Pages

RJ 09. हिसार-सादुलपुर-रतनगढ-डेगाना

RJ 09. हिसार-सादुलपुर-रतनगढ-डेगाना

कुल लम्बाई: 324 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 35
कुल फोटो: 35
...
राज्य: हरियाणा-4, राजस्थान-31
जोन: उत्तर पश्चिम-35
डिवीजन: बीकानेर-19, जोधपुर-16

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1हिसार जंHSR211.54हिसारहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेररेवाडी लाइनबठिण्डा लाइन | जाखल लाइन
2चडोदCRW
हिसारहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
3नलोई बडवाBVZ205.74
हरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
4सिवानीSWNI
भिवानीहरियाणाउत्तर पश्चिमबीकानेर
5झूंपाJUP224.5चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
6लसेडीLSE
चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
7सूरतपुरा जंSURP
चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेरहनुमानगढ लाइन
8सादुलपुर जंSDLP234.696चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेररेवाडी लाइन
9डोकवाDKWA
चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
10हडयालHYL
चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
11दूधवा खाराDKX258.775चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
12सिरसलाSRSL278.263चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
13आसलूASLU
चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
14चूरू जंCUR286.207चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेरजयपुर लाइन
15देपालसरDEP
चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
16जुहारपुराJOH309चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
17श्री मकडीनाथ नगरSMNN
चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
18मोलीसरMIO
चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेर
19रतनगढ जंRTGH313.919चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमबीकानेरबीकानेर लाइन | सरदारशहर लाइन
20लोहाLOHA
चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
21पडिहाराPIH
चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
22तालछापरTLC
चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
23सुजानगढSUJH319चूरूराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
24जसवंतगढJSH315.19नागौरराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
25लाडनूंLAU329.169नागौरराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
26बालसमन्दBLSD
नागौरराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
27सांवरादSVO
नागौरराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
28डीडवानाDIA343.51नागौरराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
29मारवाड बालियाMBSK336.8नागौरराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
30खुनखुनाKKNA
नागौरराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
31पीरवाPW358.7नागौरराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
32छोटी खाटूCTKT333.74नागौरराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
33खाटूKHTU358.14नागौरराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
34किरोदाKRC350.85नागौरराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुर
35डेगाना जंDNA339नागौरराजस्थानउत्तर पश्चिमजोधपुरफुलेरा लाइन | जोधपुर लाइन

No comments:

Post a Comment