Pages

PB 10. लुधियाना- मोगा- फिरोजपुर छावनी

PB 10. लुधियाना- मोगा- फिरोजपुर छावनी

कुल लम्बाई: 124 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 20
कुल फोटो: 20
...
राज्य: पंजाब-20
जोन: उत्तर-20
डिवीजन: फिरोजपुर-20

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1.लुधियाना जंLDH256.23लुधियानापंजाबउत्तरफिरोजपुरअम्बाला । जालंधर । धुरी । चण्डीगढ
2.माडल ग्रामMG248.50लुधियानापंजाबउत्तरफिरोजपुर
3.बद्दोवालBWZ246.11लुधियानापंजाबउत्तरफिरोजपुर
4.भनोहड पंजाबBQH244.75लुधियानापंजाबउत्तरफिरोजपुर
5.मुल्लांपुरMLX243.04लुधियानापंजाबउत्तरफिरोजपुर
6.चौकीमानCKM248.01लुधियानापंजाबउत्तरफिरोजपुर
7.जगराओंJGN235.31लुधियानापंजाबउत्तरफिरोजपुर
8.नानकसरNNKR231.04लुधियानापंजाबउत्तरफिरोजपुर
9.अजीतवालAJL228.74मोगापंजाबउत्तरफिरोजपुर
10.पडाव मैहनाPMH225.39मोगापंजाबउत्तरफिरोजपुर
11.मोगाMOGA226.64मोगापंजाबउत्तरफिरोजपुर
12.घलकलांGKX221.43मोगापंजाबउत्तरफिरोजपुर
13.डगरूDAU220.35मोगापंजाबउत्तरफिरोजपुर
14.महेसरी संधुआMSSD215.46मोगापंजाबउत्तरफिरोजपुर
15.तलवंडीTWB203.0फिरोजपुरपंजाबउत्तरफिरोजपुर
16.सुलहानीSULH
फिरोजपुरपंजाबउत्तरफिरोजपुर
17.फिरोजशाहPHS201.35फिरोजपुरपंजाबउत्तरफिरोजपुर
18.ढींडसाDDK
फिरोजपुरपंजाबउत्तरफिरोजपुर
19.सैदांवालाSWX
फिरोजपुरपंजाबउत्तरफिरोजपुर
20.फिरोजपुर छावनी जंFZR198.63फिरोजपुरपंजाबउत्तरफिरोजपुरबठिण्डा । जालंधर । फाजिल्का | हुसैनीवाला

No comments:

Post a Comment