Pages

OR 01. पुरी-खोरधा रोड-कटक-तालचेर-सम्बलपुर-झारसुगुडा

OR 01. पुरी-खोरधा रोड-कटक-तालचेर-सम्बलपुर-झारसुगुडा

कुल लम्बाई: 428 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 63
कुल फोटो: 54
...
राज्य: ओडिशा-63
जोन: पूर्व तटीय-62, दक्षिण पूर्व-1
डिवीजन: खोरधा रोड-44, सम्बलपुर-18, चक्रधरपुर-1

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1पुरीPURI5.080पुरीओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
2मालतीपाटपुरMLT5.995पुरीओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
3जानकादेईपुरJKDPपुरीओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
4साक्षी गोपालSIL5.486पुरीओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
5बीर पुरुषोत्तमपुरBRST6.909पुरीओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
6जेनापुर रोडJPRDपुरीओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
7डेलांगDEGपुरीओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
8कणास रोडKASRपुरीओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
9मोटरीMWQ9.043पुरीओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
10हरिपुर ग्रामHPGMपुरीओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
11खोरधा रोड जंKUR15.75खोरधाओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोडविशाखापटनम लाइन
12रेतंगRTN15.25खोरधाओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
13लिंगराज टेम्पल रोडLGTRखोरधाओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
14भुवनेश्वरBBSखोरधाओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
15वाणीविहारBNBHखोरधाओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
16मंचेश्वरMCSकटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
17पटिआPTABकटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
18बारंग जंBRAG26.00कटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोडराज आठगढ लाइन
19गोपालपुर बालिकुदाGBKकटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
20काठजोडीKTJIकटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
21कटक जंCTC23.749कटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोडपारादीप लाइन
22केन्द्रापडा रोडKNPR29.346कटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
23मंगुलि चौदवारMACR29.150कटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
24निर्गुण्डि जंNRG21.10कटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोडखडगपुर लाइन
25सालगांवSQQकटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
26चोरबाटियाCBTकटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
27बड पदा गांवBDPG28.822कटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
28गुरुडिझटियाGJTAकटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
29मच्छापुरMZYकटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
30राज आठगड जंRJGR54.00कटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोडबारंग लाइन
31जोरन्दा रोडJRZकटकओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
32शामाचरणपुरSCPRढेंकानालओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
33ढेंकानालDNKL67.00ढेंकानालओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
34दाण्डीमालDNDLढेंकानालओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
35सदासिबपुरSSPR62.00ढेंकानालओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
36महादिआMHDBढेंकानालओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
37हिन्दोल रोडHND57.00ढेंकानालओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
38नया भागीरथीपुरNBTढेंकानालओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
39मेरामण्डलीMRDL67.00ढेंकानालओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
40बुढापंकBDPKढेंकानालओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
41तालचेर थर्मलTTPTअनुगुलओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
42तालचेरTLHR82.00अनुगुलओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
43तालचेर रोडTLHDअनुगुलओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
44अनुगुलANGL117अनुगुलओडिशापूर्व तटीयखोरधा रोड
45केरेजांगKPJG161.97अनुगुलओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
46जरपडाJRPD200.00अनुगुलओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
47बइण्डाBONA280.855अनुगुलओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
48हण्डपाHNPA255.110अनुगुलओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
49सरगिपालिSRGP289.895अनुगुलओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
50बामूरBAMR175.00अनुगुलओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
51रेढाखोलRAIR142.400सम्बलपुरओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
52चारमालCHAR158.500सम्बलपुरओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
53जुजुमुराJUJA219.795सम्बलपुरओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
54हातीबारीHATB189.975सम्बलपुरओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
55मानेश्वरMANE159.620सम्बलपुरओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
56सम्बलपुर सिटीSBPY157.198सम्बलपुरओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
57सम्बलपुर रोडSBPD154.30सम्बलपुरओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
58सम्बलपुर जंSBP155.06सम्बलपुरओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुरटीटलागढ लाइन
59साशनSSN172.829सम्बलपुरओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
60रेंगालीRGL200.973सम्बलपुरओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
61लपंगाLPGसम्बलपुरओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
62बृन्दामालBXQ170.250झारसुगुडाओडिशापूर्व तटीयसम्बलपुर
63झारसुगुडा जंJSG231.085झारसुगुडाओडिशादक्षिण पूर्वचक्रधरपुरराउरकेला | बिलासपुर

No comments:

Post a Comment