Pages

MP 06. महू-खण्डवा-अकोला

MP 06. महू-खण्डवा-अकोला

कुल लम्बाई: 291 किमी (मीटर गेज )
कुल स्टेशन: 30
कुल फोटो: 30
...
राज्य: मध्य प्रदेश-19, महाराष्ट्र-11
जोन: पश्चिम-12, मध्य-2, दक्षिण मध्य-16
डिवीजन: रतलाम-12, भुसावल-2, नांदेड-16

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1महूMHOW572इन्दौरमध्य प्रदेशपश्चिमरतलामइन्दौर लाइन
2पातालपानीPTP571.95इन्दौरमध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
3कालाकुण्डKKD260.00इन्दौरमध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
4चोरलCRL340.30इन्दौरमध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
5मुख्त्यारा बलवाड़ाMKT265.56पश्चिमी निमाडमध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
6बडवाहBWW193.61पश्चिमी निमाडमध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
7ओंकारेश्वर रोडOM176.78पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
8सनावदSWD195.89पश्चिमी निमाडमध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
9निमार खेड़ीNKR209.96मध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
10कोटला खेडीKTKH219.00मध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
11अत्तरATR269.00पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
12अजन्तीANI359.58पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशपश्चिमरतलाम
13खण्डवा जंKNW303.32पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशमध्यभुसावलमुम्बई लाइन | इटारसी लाइन
14मोरदडMRDD277.29पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशदक्षिण मध्यनांदेड
15जीरवनJRWNपूर्वी निमाडमध्य प्रदेशदक्षिण मध्यनांदेड
16टाकलTAKLपूर्वी निमाडमध्य प्रदेशदक्षिण मध्यनांदेड
17गुडीGUX305.51पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशदक्षिण मध्यनांदेड
18आमला खुर्दAMX285.30बुरहानपुरमध्य प्रदेशदक्षिण मध्यनांदेड
19रत्नापुरRNUबुरहानपुरमध्य प्रदेशदक्षिण मध्यनांदेड
20तुकईथडTTZ265अमरावतीमहाराष्ट्रदक्षिण मध्यनांदेड
21डाबकाDBKAअमरावतीमहाराष्ट्रदक्षिण मध्यनांदेड
22धूलघाटDGTअमरावतीमहाराष्ट्रदक्षिण मध्यनांदेड
23वान रोडWND432.59अमरावतीमहाराष्ट्रदक्षिण मध्यनांदेड
24हिवरखेडHKR355अकोलामहाराष्ट्रदक्षिण मध्यनांदेड
25अडगांव बुजुर्गABZअकोलामहाराष्ट्रदक्षिण मध्यनांदेड
26आकोटAKOT246अकोलामहाराष्ट्रदक्षिण मध्यनांदेड
27पतसुलPTZ245अकोलामहाराष्ट्रदक्षिण मध्यनांदेड
28गांधी स्मारक रोडGSXअकोलामहाराष्ट्रदक्षिण मध्यनांदेड
29उगवेUGWE230अकोलामहाराष्ट्रदक्षिण मध्यनांदेड
30अकोला जंAK278.62अकोलामहाराष्ट्रमध्यभुसावलभुसावल | नागपुर | पूर्णा

No comments:

Post a Comment