Pages

HR 05. कुरुक्षेत्र-नरवाना

HR 05. कुरुक्षेत्र-नरवाना

कुल लम्बाई: 87 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 13
कुल फोटो: 2
...
राज्य: हरियाणा-13
जोन: उत्तर-13
डिवीजन: दिल्ली-13

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1कुरुक्षेत्र जंKKDE258.389कुरुक्षेत्रहरियाणाउत्तरदिल्लीदिल्ली लाइन | अम्बाला लाइन
2थानेसर शहरTNDE253.90कुरुक्षेत्रहरियाणाउत्तरदिल्ली
3पिंडारसीPDSकैथलहरियाणाउत्तरदिल्ली
4पबनावा जसमहिन्दरPBJM247.10कैथलहरियाणाउत्तरदिल्ली
5पेहोवा रोडPHWR271.80कैथलहरियाणाउत्तरदिल्ली
6टीकTIKकैथलहरियाणाउत्तरदिल्ली
7गियोंगGXG237.14कैथलहरियाणाउत्तरदिल्ली
8कैथलKLE236.700कैथलहरियाणाउत्तरदिल्ली
9कुतुबपुरQTP235.56कैथलहरियाणाउत्तरदिल्ली
10सजूमाSJM231.89कैथलहरियाणाउत्तरदिल्ली
11कलायतKIY234.43जीन्दहरियाणाउत्तरदिल्ली
12गुरथरीGRZ237.120जीन्दहरियाणाउत्तरदिल्ली
13नरवाना जंNRW225.16जीन्दहरियाणाउत्तरदिल्लीदिल्ली लाइन | जाखल लाइन

No comments:

Post a Comment