Pages

AS 11. डिब्रुगढ-तिनसुकिया-लीडो

AS 11. डिब्रुगढ-तिनसुकिया-लीडो

कुल लम्बाई: 112 किमी (ब्रॉड गेज) - लीडो-लेखापानी बंद
कुल स्टेशन: 18
कुल फोटो: 14
...
राज्य: असोम-18
जोन: उत्तर सीमान्त-18
डिवीजन: तिनसुकिया-18

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1डिब्रुगढ टाउनDBRTडिब्रुगढअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया
2डिब्रुगढDBRGडिब्रुगढअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकियासिमालुगुडी लाइन
3चाउलखोवाCKWडिब्रुगढअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया
4लाहोवालLHLडिब्रुगढअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया
5डिकमDKMडिब्रुगढअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया
6चाबुवाCHBडिब्रुगढअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया
7पानीतोलाPNTतिनसुकियाअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया
8न्यू तिनसुकिया जंNTSK124.682तिनसुकियाअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकियागुवाहाटी लाइन
9तिनसुकिया जंTSK123.181तिनसुकियाअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया
10माकुम जंMJN125.66तिनसुकियाअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकियाडंगारी लाइन
11टिंगराईTIIतिनसुकियाअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया
12बोगापानीBGPIतिनसुकियाअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया
13डिगबोईDBY148.54तिनसुकियाअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया
14पावैPWAतिनसुकियाअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया
15मार्घेरिटाMRG139.35तिनसुकियाअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया
16बरगोलाईBGLIतिनसुकियाअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया
17लीडोLEDO144.17तिनसुकियाअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया
18लेखापानीLKPEतिनसुकियाअसोमउत्तर सीमान्ततिनसुकिया

No comments:

Post a Comment