Pages

9. भुसावल-अकोला

63. भुसावल-अकोला

कुल लम्बाई: 140 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 17
कुल फोटो: 6
...
राज्य: महाराष्ट्र-17
जोन: मध्य-17
डिवीजन: भुसावल-17

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1भुसावल जंBSL205.03जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावलमुम्बई लाइन | इटारसी लाइन | सूरत लाइन
2वरणगांवVNA219.20जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
3सांचेगांवACGजलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
4बोदवडBDWDजलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
5कोल्हाडीKLHDमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
6खामखेडKMKDमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
7मलकापुरMKU247.58बुलढाणामहाराष्ट्रमध्यभुसावल
8वडोदाWADOबुलढाणामहाराष्ट्रमध्यभुसावल
9बिस्वा ब्रिजBISबुलढाणामहाराष्ट्रमध्यभुसावल
10खुमगांव बुर्तीKJLबुलढाणामहाराष्ट्रमध्यभुसावल
11नांदुराNN265.34बुलढाणामहाराष्ट्रमध्यभुसावल
12जलम्ब जंJM268.27बुलढाणामहाराष्ट्रमध्यभुसावलखमगांव लाइन
13शेगांवSEGबुलढाणामहाराष्ट्रमध्यभुसावल
14श्री क्षेत्र नागझरीNGZ269.38बुलढाणामहाराष्ट्रमध्यभुसावल
15पारसPSअकोलामहाराष्ट्रमध्यभुसावल
16गायगांवGAOअकोलामहाराष्ट्रमध्यभुसावल
17अकोला जंAK278.62अकोलामहाराष्ट्रमध्यभुसावलनागपुर लाइन | खण्डवा लाइन | पूर्णा लाइन

No comments:

Post a Comment