Pages

6. जबलपुर-इटारसी-खण्डवा-भुसावल-मुम्बई सीएसटी

6. जबलपुर-इटारसी-खण्डवा-भुसावल-मुम्बई सीएसटी

कुल लम्बाई: 996 किमी (ब्रॉड गेज)
कुल स्टेशन: 137
कुल फोटो: 129
...
राज्य: मध्य प्रदेश-58, महाराष्ट्र-79
जोन: पश्चिम मध्य-47, मध्य-90
डिवीजन: जबलपुर-24, भोपाल-23, भुसावल-51, मुम्बई-39

क्रमस्टेशनकोडऊंचाईजिलाराज्यजोनडिवीजनफोटोअन्यअन्य
1जबलपुर जंJBP410.87जबलपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुरकटनी लाइन | बालाघाट लाइन
2मदन महलMML392.86जबलपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
3भेडाघाटBRGT384.4जबलपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
4भिटोनीBHTN377.52जबलपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
5बिक्रमपुरBMR371.19नरसिंहपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
6श्रीधामSRID368.45नरसिंहपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
7करकबेलKKB361.49नरसिंहपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
8बेलखेड़ाBELD366.15नरसिंहपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
9घाट पिंडरईGPC368.04नरसिंहपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
10नरसिंहपुरNU359.49नरसिंहपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
11करेलीKY357.72नरसिंहपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
12करपगांवKFYनरसिंहपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
13बोहानीBNE358.85नरसिंहपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
14गाडरवाराGAR350.77नरसिंहपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
15सालीचौका रोडSCKR353.91नरसिंहपुरमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
16जुन्हेटाJHTहोशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
17बनखेडीBKH351.18होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
18पिपरियाPPI334.77होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
19शोभापुरSXF336.26होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
20सोहागपुरSGP334.45होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
21गुरमखेडीGMD333.9होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
22बागरा तवाBGTA333.09होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
23सोनतलाईSQL327.41होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
24गुर्राGRO324.4होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यजबलपुर
25इटारसी जंET329.40होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपालनागपुर लाइन | भोपाल लाइन
26दुलरियाDRA317.21होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
27खुटवांसाKTZ315.9होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
28धरमकुंडीDKI298होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
29बानापुराBPF310.87होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
30भैरोंपुरBIF329होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
31पगढालPGL320होशंगाबादमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
32छिदगांवCGO311हरदामध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
33टिमरनीTBN330हरदामध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
34चारखेडाCRK319हरदामध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
35हरदाHD341हरदामध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
36पलासनेरPAL297.78हरदामध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
37मसनगांवMUO300.15हरदामध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
38भिरंगीBRI294हरदामध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
39कुडावाKRO292.36हरदामध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
40खिरकियाKKN277.78पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
41डागर खेडीDRHIपूर्वी निमाडमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
42बरुडBRUD276.45पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
43छनेराCAER281.39पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
44चारखेडा खुर्दCKKD373.732पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
45सुरगांव बंजारीSGBJ302.87पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
46तलवड़ियाTLV305.03पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपालबीड लाइन
47मथेलाMTA317.84पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशपश्चिम मध्यभोपाल
48खण्डवा जंKNW303.32पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशमध्यभुसावलइन्दौर लाइन | अकोला लाइन
49बडगांव गूजरBRGJ238.18पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशमध्यभुसावल
50बगमारBMAपूर्वी निमाडमध्य प्रदेशमध्यभुसावल
51कोहदाडKDK340पूर्वी निमाडमध्य प्रदेशमध्यभुसावल
52डोंगरगांवDGN238.16बुरहानपुरमध्य प्रदेशमध्यभुसावल
53सागफाटाSXA343.16बुरहानपुरमध्य प्रदेशमध्यभुसावल
54मांडवाMWAबुरहानपुरमध्य प्रदेशमध्यभुसावल
55नेपानगरNPNR284.16बुरहानपुरमध्य प्रदेशमध्यभुसावल
56चांदनीCDI269.14बुरहानपुरमध्य प्रदेशमध्यभुसावल
57असीरगढ रोडAGQबुरहानपुरमध्य प्रदेशमध्यभुसावल
58बुरहानपुरBAUबुरहानपुरमध्य प्रदेशमध्यभुसावल
59वाघोडाWGA244जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
60रावेरRV238.61जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
61निंभोराNB227.8जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
62सावदाSAV213.90जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
63दुसखेडाDSKजलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
64भुसावल जंBSL205.03जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावलनागपुर
65भादलीBDIजलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
66जलगांव जंJL208.51जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावलसूरत
67शिरसौलीSS206.87जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
68म्हसावदMWD216.48जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
69माहेजीMYJ240.8जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
70परधाडेPHQ236.75जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
71पाचोरा जंPC257.86जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावलजामनेर लाइन
72गालनGAAजलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
73नगरदेवलाNGDजलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
74कजगांवKJ286.28जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
75वाघलीVGL328.75जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
76चालीसगांव जंCSN345.72जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावलधुले लाइन
77हीरापुरHPR421जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
78रोहीनीRHNE418.03जलगांवमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
79नायडोंगरीNI422.44नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
80पिंपरखेडPKE484.77नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
81नांदगांवNGN464.64नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
82पांझनPJN516.19नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
83हिसवहलHSLनासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
84पानेवाडीPNVनासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
85मनमाड जंMMR557.84नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावलऔरंगाबाद लाइन | दौण्ड लाइन
86समिटSUMनासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
87लासलगांवLS590.46नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
88उगांवUGN566.88नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
89निफाडNR548.60नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
90कसबे सुकेनेKBSN545.91नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
91खेरवाडीKW551.07नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
92ओढाODHAनासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
93नासिक रोडNK560.01नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
94देवलालीDVL556.52नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
95लहाविटLT566.71नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
96अस्वलीAV575नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
97पाडलीPIनासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
98घोटीGO572.11नासिकमहाराष्ट्रमध्यभुसावल
99इगतपुरीIGP599.40नासिकमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
100कसाराKSRA308.42ठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
101उमरमालीOMB
ठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
102खर्डीKE238.52ठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
103थानसिटTHS
ठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
104आटगांवATG174ठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
105आसनगांवASO75.54ठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
106वासिंदVSD29.52ठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
107खडवलीKDV25.90ठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
108टिटवालाTLA15.54ठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
109आंबिवलीABYठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
110शहदSHADठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
111कल्याण जंKYN8.84ठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बईपुणे लाइन
112ठाकुर्लीTHKठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
113डोंबिवलीDIठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
114कोपरKOPR7.13ठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
115दिवा जंDIVAठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बईवसई रोड लाइन | मडगांव लाइन
116मुंब्राMBQठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
117कलवाKLVA6.65ठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
118ठाणेTNA7.10ठाणेमहाराष्ट्रमध्यमुम्बईपनवेल लाइन
119मुलुंडMLND6.40महाराष्ट्रमध्यमुम्बई
120नाहुरNHUमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
121भांडूपBND4.785महाराष्ट्रमध्यमुम्बई
122कांजुर मार्गKJMG5.59महाराष्ट्रमध्यमुम्बई
123विक्रोलीVKमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
124घाटकोपरGCमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
125विद्याविहारVVH5.35महाराष्ट्रमध्यमुम्बई
126लोकमान्य तिलक टर्मिनसLTTमुम्बईमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
127कुर्लाCLA5.30मुम्बईमहाराष्ट्रमध्यमुम्बईपनवेल हार्बर लाइन
128शीवSINमुम्बईमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
129माटुंगाMTNमुम्बईमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
130दादरDR6.610मुम्बईमहाराष्ट्रमध्यमुम्बईवडोदरा लाइन | चर्चगेट लाइन
131परेलPR5.935मुम्बईमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
132करी रोडCRD4.60मुम्बईमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
133चिंचपोकलीCHGमुम्बईमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
134भायखलाBYमुम्बईमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
135सैंडहर्स्ट रोडSNRDमुम्बईमहाराष्ट्रमध्यमुम्बईमाहिम लाइन
136मस्जिदMSDमुम्बईमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई
137छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुम्बईCSTMमुम्बईमहाराष्ट्रमध्यमुम्बई

No comments:

Post a Comment